ພາລະບົດບາດຊອງກະຊວງ

         ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີຊື່ຂຽນເປັນຕົວຫຍໍ້ ວ່າ: ຖວທ ແລະ ຂຽນເປັນພາສາຝຮັ່ງ ວ່າ:
Ministere de I ‘Information, de la Culture et du Tourisme ຂຽນເປັນຕົວຫຍໍ້ MICT. ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງລັດຂັ້ນສູນກາງ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ພັດທະນາວຽກງານດ້ານຖະແຫລງ ຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ດາວໂຫລດພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງ