ກະຊວງ ຖວທ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການ ແຈ້ງຊັບສິນ ຮອບທີ II ປະຈຳປີ 2017

ຂປລ. ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຖວທ ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2017 ນີ້,

ໂດຍທ່ານ ນາງ ສຸພະລັກ ທິລະວົງ ຫົວໜ້າກົມກວດກາພັກ-ລັດ ກະຊວງ ຖວທ ເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່, ໂດຍມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກະຊວງ ດັ່ງກ່າວ, ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການເຜີຍແຜ່ດຳລັດດັ່ງກ່າວ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງໄສ.
ທ່ານ ນາງ ສຸພະລັກ ທິລະວົງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ, ລັດຮຸ້ນສ່ວນ ເປັນການແຈ້ງລາຍລະອຽດ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງຜົວ ຫລື ເມຍ, ລູກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກົງຂອງຕົນ, ມີການພົວພັນທາງດ້ານກຳມະສິດ ຊັບສິນກັບຕົນເອງ ຕາມເອກະສານການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ປະກອບມີທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະ ແລະ ກົນຈັກການຜະລິດຕ່າງໆ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ພັນທະບັດ, ເງິນຝາກທະນາຄານ, ເງິນຝາກກອງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນຊີຮຸ້ນ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ.
ປະເພດລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງແຈ້ງ ມີຄື: ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບຳເນັດ, ລາຍໄດ້ຈາກການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, (ຂອງຂວັນ-ລາງວັນມູນຄ່າ 5 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ), ການໃຫ້ບໍລິການ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ.