ສົກຮຽນນີ້ ຈະນຳໃຊ້​ຫລັກສູດໃໝ່ ສຳລັບ​ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ

ຂປລ. ສົກຮຽນໃໝ່ 2014-2015 ນີ້ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເລັ່ງປັບປຸງລະບົບການສຶກສາແລະ ຫລັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໂດຍເນັ້ນວິທີການຮຽນ-ການສອນ ເລັ່ງເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ເລີ່ມຈາກຂັ້ນ ມ.5 ແລະ ຮອດສົກຮຽນ 2016-2017 ຈະສຳໍເລັດ ການປະຕິຮູບຫລັກສູດສາມັນແຕ່ຊັ້ນປະຖົມຈົນເຖິງຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ.

ທ່ານ ດຣ.ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າ ກົມມັດທະຍົມ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 3 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2014 ນີ້ວ່າ: ໃນສົກຮຽນປີ 2014-2015 ຈະໄດ້ນຳໍໃຊ້ຫລັກສູດການຮຽນ ສາໍລັບ ມັດທະຍົມຕອນປາຍເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃນຂັ້ນ ມ.5 ສ່ວນໃນຂັ້ນ ມ.6-ມ.7 ແມ່ນຈະໄດ້ນຳໍໃຊ້ໃນສົກຮຽນຕໍ່ໄປ ຮອດສົກຮຽນ 2016-2017 ຈະໃຫ້ສຳເລັດການປະຕິຮູບຫລັກສູດສາມັນສຶກສາເຊິ່ງການປະຕິຮູບການສຶກສາໄລຍະທີ I ສົກຮຽນປີ 2008-2009 ໄດ້ມີການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຈາກ 6 ປີ ເປັນ 7 ປີ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 4 ປີ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 3 ປີ, ໃນສົກຮຽນ 2010-2011 ໄດ້ປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ດຳໍເນີນ ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນເລີ່ມແຕ່ ຂັ້ນ ມ.1-ມ.4 ໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ການສຶກສາຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ໃນປັດຈຸບັນ ຖ້າທຽບໃສ່ກ່ອນການປະຕິຮູບປີຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6 ປີ ເປັນ 7 ປີ ໂດຍຂະຫຍາຍເວລາຮຽນ 1 ປີ ຢູ່ຊັ້ນ ມ.ຕົ້ນ, ເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຫລັກສູດປັບປຸງໃໝ່ໂດຍເນັ້ນໃສ່ພື້ນຖານດ້ານການຮຽນ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການສອນທີ່ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ຜ່ານມາ ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນຂອງຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບອ່ອນບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ເພາະວ່າການສອນຂອງຄູຜ່ານມາສ່ວນຫລາຍ ຄູຈະເປັນໃຈກາງເຖິງວ່າຄູໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກໍຕາມ, ແຕ່ເວລາໄປປະຕິບັດຕົງຈິງ ເຫັນວ່າ ຄູຍັງເປັນກາງຫລາຍກວ່າເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ດັ່ງນັ້ນ ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ມີວິທີການແກ້ໄຂປັບປຸງໃໝ່ໂດຍເລັ່ງໃສ່ວິທີ ການຮຽນ-ການສອນ ໃໝ່ໝົດຢູ່ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ຕໍ່ໄປນີ້ຈະໄດ້ປັບປຸງວິທີການສອນ ຂອງຄູ ໃຫ້ເລັ່ງເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳໃນທຸກໂຮງຮຽນ ຄຽງຄູ່ກັບການຫັນປ່ຽນຫລັກສູດໃໝ່ຈາກການເນັ້ນໃສ່ເນື້ອໃນວິຊາມາເປັນການເນັ້ນໃສ່ສະມັດຕະພາບ ໄປຕາມທິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ຮັບປະກັນ 3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາຄື: ລັກສະນະຊາດ, ວິທະຍາສາດ-ທັນສະໄໝ ແລະ ລັກສະນະມະຫາຊົນ, ຕາມ 5 ຫລັກມູນຂອງການສຶກສາ ຄື: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ພາລະສຶກສາ, ອອກແຮງງານ ສຶກສາ.