ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 3 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2014 ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການ ແຈ້ງຊັບສິນ ໂດຍທ່ານ ດຣ. ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງນຳດ້ວຍ, ເຊິ່ງການເຜີຍແຜ່ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາ ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົ່ວຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງໄສ.


ທ່ານ ຄຳສວນ ຈັນທະວົງ ໃນຖານະຮອງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບລັດຖະບານ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ດຳລັດສະບັບນີ້ວ່າ: ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການ ແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ, ລັດຮຸ້ນສ່ວນ ເປັນການແຈ້ງລາຍລະອຽດເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຜົວ ຫລື ເມຍ, ລູກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກົງຂອງຕົນ, ມີການພົວພັນ ທາງດ້ານກຳມະສິດ ຊັບສິນກັບຕົນເອງ ຕາມເອກະສານການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ອົງການກວດກາລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດໄວ້ ນັ້ນປະກອບມີ ທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະ ແລະ ກົນຈັກການຜະລິດຕ່າງໆ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ພັນທະບັດ, ເງິນຝາກທະນາຄານ, ເງິນຝາກກອງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ອື່ນໆ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນຊີຮຸ້ນ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ. ສ່ວນມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງ ແຈ້ງແຕ່ລະປະເພດມີມູນຄ່າ 20 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ແລະ ປະເພດລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຄື: ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບຳເນັດ, ລາຍໄດ້ຈາກການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, (ຂອງຂວັນ-ລາງວັນ ມູນຄ່າ 5 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ), ການໃຫ້ບໍລິການ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ. ການອອກດຳໍລັດສະບັບນີ້ມີເປົ້າໝາຍ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃນກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ,  ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມສີວິໄລຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.