ທົ່ວປະເທດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2014-2015 ດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ

ຂປລ. ມື້ນີ້ແມ່ນວັນທີ 1 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2014 ເປັນມື້ທີ່ໂຮງຮຽນທຸກສາຍທຸກລະດັບ ໄດ້ພ້ອມກັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ປີ 2014-2015 ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງແຕ່ລະໂຮງຮຽນຕ່າງກໍກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ສັບຊ້ອນຄູ-ອາຈານ, ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ບູລະນະສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອື່ນໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນພຽງພໍ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດຈະລາຈອນ ຢູ່ຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຕ່າງກໍປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອໃຫ້ການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ການສັນຈອນແອອັດ ຫລີກລຽງບໍ່ໃຫ້ມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນ. ຂະນະທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ວາງແຜນງານຈຸດສຸມໃນສົກຮຽນໃໝ່ນີ້ ເພື່ອບັນລຸແຜນງານການສຶກສາຂອງຕົນ.


ໃນສົກປີຮຽນຜ່ານມາ ຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງລາວ ມີທ່ວງທ່າຫັນປ່ຽນດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາຄາດໝາຍຂອງແຜນງານການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ກໍຄືຄາດໝາຍຂອງເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດດ້ານການພັດທະນາໃນປີ 2015 ນີ້ໂດຍລວມທົ່ວປະເທດ ມີບາງເປົ້າໝາຍກໍໄດ້ບັນລຸ ແລະ ໃກ້ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍເຊັ່ນ: ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ບັນລຸ 39,1% ລື່ນຄາດໝາຍ 0,1% (ຄາດໝາຍ 39%), ອັດຕາເຂົ້າຮຽນ ສຸດທິຊັ້ນປະຖົມບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ 98% (ຄາດໝາຍ 98%), ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບັນລຸ 74,4% (ຄາດໝາຍ 75%), ດັດຊະນີ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນເກນອາຍຸ 6-10 ປີ ຢູ່ລະຫວ່າງ 0,96%, ທົ່ວປະເທດປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມບຳໍລຸງທົ່ວເມືອງແລ້ວ 144 ເມືອງ (ຍັງ 4 ເມືອງ) ແລະ 13 ເມືອງໄດ້ປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ. ສ່ວນນັກຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ກໍມີຈຳໍນວນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກສົກປີ 2012-2013 ໄດ້ 60% ມາເປັນ 84% ໃນສົກປີ 2013-2014.
ທ່ານ ດຣ. ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີຄຳເຫັນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2014-2015 ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນບາງຕອນວ່າ: “ສຳລັບ ສົກຮຽນ 2014-2015 ເປັນສົກຮຽນທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳໍຄັນເພາະເປັນສົກຮຽນມ້ວນທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີVII ຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາຄັ້ງທີ VII, ແມ່ນປີມ້ວນທ້າຍຂອງການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-2015, ແມ່ນປີມ້ວນທ້າຍ ເພື່ອບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015 ກໍຄືການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດດ້ານການພັດທະນາໃນປີ 2015 ແລະ ເປັນປີທີ 2 ຂອງການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານກິລາ-ກາຍະກຳແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ເປັນປີກ້າວເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015. ດັ່ງນັ້ນ ໃນສົກຮຽນ 2014-2015 ນີ້ ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມຈຳໍນວນໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸບັນດາແຜນງານຄາດໝາຍດັ່ງທີ່ກ່າວມາຄື:
1. ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງແຮງຜົນສຳໍເລັດຂອງການດຳໍເນີນການປະຕິບັດລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການປັບປຸງວຽກງານກິລາ-ກາຍະກຳໍໃນສົກ ຮຽນ 2013-2014 ຜ່ານມາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ, ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງໃນມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວປະເທດປະຈຳໍປີ 2014 ທີ່ແຂວງອັດຕະປືໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
2. ສືບຕໍ່ຈັດສັນຄືນໃໝ່ແຜນການສຶກສາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບຕາໜ່າງໂຮງຮຽນ ຂອງແຕ່ລະຊັ້ນ ແຕ່ລະສາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດສັນໂຮງຮຽນ ສາຍສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ຕິດພັນກັບການຈັດສັນພູມລຳເນົາ, ການຈັດສັນບ້ານ, ການໂຮມບ້ານ, ບ້ານສາມສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ການສຶກສາ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ພາກບັງຄັບໃນຕໍ່ໜ້າ.
3. ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສອນ-ການຮຽນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳໍ, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການສອນ-ການຮຽນຂອງຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ການເລື່ອນຂັ້ນ ແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ທົ່ວເຖິງແລະ ຖືກຕ້ອງ, ເຂັ້ມງວດຕາມລະບຽບຫລັກການ, ຕັ້ງໜ້າສອນບຳລຸງນັກຮຽນອ່ອນ ຢ່າງເປັນລະບົບ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕັ້ງໜ້າສົ່ງເສີມນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ນັກຮຽນພອນສະຫວັນໃຫ້ແຂງແຮງ.
4. ສູ້ຊົນ ເພື່ອບັນລຸການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມພາກບັງຄັບ ໃຫ້ສາມາດປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມ ສຶກສາບຳໍລຸງທົ່ວປະເທດໃນປີ 2015.
5. ກະກຽມສະຫລຸບການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍການປະຕິບັດ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕິດພັນກັບການສະຫລຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາ ແລະ ສະເຫລີມສະຫລອງ ສອງວັນປະຫວັດສາດຂອງຊາດໃນປີ 2015”.