ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ

ຂປລ. ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ດຳລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ໂດຍເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົ່ວຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງໄສ.

ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ບຸບຜາ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 22 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2014 ວ່າ: ການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ແມ່ນການແຈ້ງລາຍລະອຽດເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຜົວ ຫລື ເມຍ, ລູກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງຕົນ, ມີການພົວພັນທາງ ດ້ານກຳມະສິດຊັບສິນກັບຕົນເອງ ຕາມເອກະສານການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ອົງການ ກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງແຈ້ງນັ້ນປະກອບມີ ທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະແລະ ກົນຈັກການຜະ ລິດຕ່າງໆ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ພັນທະບັດ, ເງິນຝາກທະນາຄານ, ເງິນຝາກກອງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນຊີຮຸ້ນ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ. ສ່ວນມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງແຈ້ງແຕ່ລະປະເພດມີມູນຄ່າ 20 ລ້ານກີບ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ປະເພດລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຄື: ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບາໍເນັດ, ລາຍໄດ້ຈາກການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, (ຂອງຂວັນ-ລາງວັນ ມູນຄ່າ 5 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ), ການໃຫ້ບໍລິການ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ.
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການແຈ້ງ ຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ, ລັດຮຸ້ນສ່ວນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໄສ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ໃນການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ສີວິໄລ. ດຳລັດດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 7 ໝວດ 27 ມາດຕາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ຈຸດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝາຍຂອງການແຈ້ງຊັບສິນ, ນັບທັງເປົ້າໝາຍ ຜູ້ແຈ້ງຊັບສິນ, ຫລັກການແຈ້ງຊັບສິນ, ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ການກຳນົດເວລາແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ, ໜ້າທີ່ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຮັບການ ແຈ້ງຊັບສິນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ມີສິດ ແຈ້ງຊັບສິນ, ການກວດກາແຈ້ງຊັບສິນ-ລາຍຮັບ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.