ສື່ມວນຊົນ ລົງພື້ນທີ່ສືບຕໍ່ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ

ຂປລ. ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນນາມຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ສືມວນຊົນ ໄດ້ນໍາພາຄະນະສ່ືມວນຊົນຫລັກຈຳນວນໜ່ຶງລົງຕິດຕາມບັນຍາກາດການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນຊ່ຶງເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມສຳລັບຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກແຫ່ງໜ່ຶງຂອງລາວ.

ທັງນ້ີກໍເພ່ືອເປັນການສືບຕ່ໍນຳສະເໜີຂ່າວ-ບົດສາ ລະຄະດີປະກອບສ່ວນໂຄສະນາຊຸກຍ້ໃູ ຫ້ບັນຍາກາດການທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຄຶກຄ້ືນ, ປອດໄພ, ສະອາດສວຍງາມ, ບໍລິການດີມີຄວາມຍືນຍົງ. ໃນໂອກາດດ່ັງກ່າວ, ບັນດາສ່ືມວນຊົນໄດ້ລົງເຖິງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນຊຶ່ງເຫັນວ່າລ້ວນແຕ່ມີບັນຍາກາດຄຶກຄ້ືນເຕັມໄປດ້ວຍນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສັນຍານບັນຍາກາດການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ ປີ2020 ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມີສີສັນ.ໃນຂະນະດຽວກັນບັນດາຄຳເຫັນຂອງນັກທຸລະກິດກ່ໍຄື ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໂຮງແຮມ-ເຮຶືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ-ບັນເທີງ ທ່ີສ່ືມວນຊົນໄດ້ສຳພາດລ້ວນແຕ່ມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນທ່າແຮງຂອງເມືອງວັງວຽງ ທີ່ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມານັບມ້ືຫລາຍ. ບັນຫາທ່ີເປັນສ່ິງທ້າທາຍໃນການແກ້ໄຂແມ່ນລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ, ການລະບາຍນໍ້າເປື້ອນ-ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ, ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ການບໍລິການ. ໃນເວລາລົງເຖິງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ຄືກິດຈະການໂຮງແຮມ-ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ ກໍ່ໄດ້ຖືໂອກາດປກຸ ລະດົມຜູ້ປະກອບກິດຈະການຖືສຳຄັນການບໍລິການທີ່ມີມາດຕະຖານ, ປອດໄພ, ສະອາດສວຍງາມໄປຕາມທິດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງຊ່ຶງສ່ືມວນຊົນກໍ່ພ້ອມປະກອບສ່ວນໂຄສະນາປຸກລະດົມຊ່ວຍ.
ປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂ້ົາມາວັງວຽງກວ່າ 200.000 ເທື່ອຄົນ. ສຳລັບປີ2020 ນັກທຸລະກິດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ວັງວຽງ ຄາດວ່າຈະສືບ
ຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນແນ່ນອນ. ເຖິງຢ່າງໃດບັນຫາທີ່ສັງຄົມມີຄວາມເປັນຫ່ວງແມ່ນເລື່ອງສະພາບແວດລ້ອມ, ການປຸກສ້າງໃກ້ນ້ຳ, ການຮັກສາຄວາມສະອາດຕາມລຳແມ່ນໍ້າຊອງ , ມາດຕະຖານຂອງການບໍລິການ-ຄວາມປອດໄພ.