ຂະແໜງ​ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້​ຫລາຍ​ກວ່າ 11 ພັນ​ຕື້​ກີບ

(ຮູບພາບປະກອບ)

ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ  ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ 11.422ຕື້ກີບ,  ເທົ່າກັບ 92,72%ຂອງແຜນການປີ  (ຕົວເລກເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ທັນສະຫລຸບຂາດຕົວ)  ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 580ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 5,8% ໃນນີ້, ກົມສ່ວຍສາອາກອນເກັບໄດ້ 6.658,29ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 88,61%ຂອງແຜນການປີ  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 9,10%  ບັນດາແຂວງ ນະຄອນຫລວງເກັບໄດ້ 4.764,35ຕື້ກີບ,  ເທົ່າກັບ 99,09%ຂອງແຜນການປີ  ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 0,5%  ເຊິ່ງເຫັນວ່າຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ ລື່ນແຜນການ  ແລະ ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນການ  ສາເຫດຈາກຫລາຍປັດໄຈ.

    ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ  ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ  ປະຈຳປີ 2019ແລະ ທິດທາງແຜນການ  ປີ 2020 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13-14 ມັງກອນ 2020ນີ້ວ່າ:  ປີ 2019ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບ  ສ່ວຍສາອາກອນ  ໃນເງື່ອນໄຂມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ  ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບທີ່ເປັນອຸປະສັກ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ  ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບ  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຈັດເກັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ  ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ທັນເວລາ  ຫັນການຄຸ້ມຄອງຖານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ,  ຖານລາຍຮັບ ແລະ ການຊຳລະ  ເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ,  ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ  ບໍລິສັດນຳເຂົ້ານ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ  ໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ການສະໜອງຕົ້ນທາງ ຮອດຂອດຈຳໜ່າຍ, ປັບປຸງການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້  ຈາກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ,  ຢາສູບໃຫ້ຍຸຕິທຳ ສຳລັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ  ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິຮູບ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄປຕາມ  4 ແຜນງານໃຫຍ່ ແລະ 11ໂຄງການ  ສາມາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍໄດ້ 3ສະບັບ  ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຈຳນວນຫລາຍສະບັບ,  ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປັບປຸງລະບົບ  ແລະ ກົນໄກເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ສູງຂຶ້ນ  ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ,  ປັບປຸງວຽກງານການແຈ້ງລາຍຮັບ  ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດພັນທະຜູ້ເສຍອາກອນ  ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ,  ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ລະບົບ ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນຜ່ານລະບົບ  TaxRIS ໄດ້ທັງໝົດ 18 ແຂວງ 10ເມືອງ,  ຫັນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ,  ພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໃຫ້ເສຍພັນ ທະຊຳລະເງິນ ຜ່ານທະນາຄານຫລາຍຂຶ້ນ,  ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ  ເຊິ່ງຂະບວນການສົ່ງເສີມ ການແຈ້ງລາຍຮັບ ແລະ ມອບລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງ  ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ກວມ 80%  ຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາ ກອນ ປີ 2019.

ສຳລັບແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນປີ 2020  ຈໍານວນ 13.590 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 7,8% ຂອງລວມຍອດ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທຽບໃສ່ ແຜນການປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 13,2%  ໃນນີ້ ກົມສ່ວຍສາອາກອນຄາດຄະເນ 8.650ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 4,84% ຂອງ GDP ທຽບໃສ່ ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 15,15%ສ່ວນທ້ອງຖິ່ນປະມານ  5.300 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 2,96%ຂອງ  GDP ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 10,23%  ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຂະແໜງການອື່ນໆ ຈະເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

Medialaos