ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 284 ຄົນ

ຂປລ. ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້ວ່າກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍມີທ່າອ່ຽງເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 11.928ຄົນ ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 12.212 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 27 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 28 ຄົນ.

ແຂວງທ່ີມີການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕິດອັນດັບໜ່ຶງແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 2.078 ຄົນ ຕາຍ 10 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ 2.233 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ, ຈຳປາສັກ 2.516 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ, ສາລະວັນ 1.563 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 3, ຄຳມ່ວນ 1.278 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ, ອັດຕະປື 777 ຄົນ, ບໍລິຄຳໄຊ 487 ຄົນ ເສຍຊີວິດ2 ຄົນ, ຫລວງນ້ຳທາ 345 ຄົນ, ວຽງຈັນ 327 ຄົນ, ເຊກອງ 212ຄົນ, ໄຊຍະບູລີ 211 ຄົນ, ຫລວງພະບາງ 98 ຄົນ, ໄຊສົມບູນ 58 ຄົນ,ອຸດົມໄຊ 12 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 9 ຄົນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 8 ຄົນ. ສໍາລັບແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແມ່ນບໍ່ມີລາຍງານຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ.ການກຳຈັດ ແລະ ທຳລາຍແຫລ່ງແພ່ພັນໜອນນ້ຳຍຸງລາຍທ່ີເປັນພາຫະນຳເຊ້ືອພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ຫລື ໄຂ້ຍຸງລາຍເປັນວຽກງານໜຶ່ງສຳຄັນທີ່ທຸກຄົນ, ທຸກພາກສ່ວນ, ສຳນັກງານ, ອົງການຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນປະຈຳທຸກອາທິດແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຫລຸດລົງເທ່ືອລະກ້າວໂດຍສະເພາະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ 5ປ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກ.