ສປປ ລາວ ເປີດບໍລິການໃຊ້ວິຊາອອນລາຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019 ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈັດພິທີເປີດການບໍລິການນຳໃຊ້ວີຊາອອນລາຍ (eVisa) ຢ່າງເປັນທາງການ ເພ່ືອເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໜ່ຶງອີກໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດ, ໂດຍແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືໃນດ້ານຕ່າງໆ ກໍຄື ການໄປມາຫາສູ່ລະຫວ່າງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ,ໂດຍທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງສປປ ລາວ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ທູຕານຸທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 100 ກວ່າຄົນ. ໃນພິທີດ່ັງກ່າວ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ກ່າວວ່າ: ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງຍົກເວ້ັນວີຊາປະເພດຕ່າງໆແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຍົກເວັ້ນຝ່າຍດຽວກັບ 46 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ບໍລິການອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈດປະສົງເຂົ້າມາ ສປ ປ ລາວຜ່ານບັນດາສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ ແລະ ຫ້ອງການກົງສຸນຂອງລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍຄື ຜ່ານໜ່ວຍງານອອກວີຊາປະຈຳຢູ່ດ່ານສາກົນຕ່າງໆ 21 ດ່ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກສຳລັບການຂໍວີຊາເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຕື່ມອີກ, ແຕ່ການບໍລິການອອກວີຊາ
ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະ ເທດ ຍັງມີຂີດຈຳກັດແລະ ບໍ່ທົ່ວເຖິງ. ທັງນີ້, ກໍຍ້ອນຈໍານວນສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ກໍຄືສະຖານກົງສູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍັງມີຈຳນວນຈຳກັດ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຂໍວີຊາເຂົ້າ ສປປ ລາວ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທ່ີບ່ໍມີສຳນັກງານຕາງໜ້າການທູດລາວເຮົາຕັ້ງຢູ່. ໂດຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດໃນການຍົກລະດັບລະບົບການອອກວີຊາເຂົ້າສປປ ລາວ ໄປສູ່ລະດັບທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ມີປະສິດ ທິພາບ ແລະໂປ່ງໃສເທື່ອລະກ້າວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ມີການພັດທະນາລະບົບອອກວີຊາອອນລາຍ ເພ່ືອເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໜ່ຶງອີກໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດໂດຍແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືໃນດ້ານຕ່າງໆ ກໍຄື ການໄປມາຫາສູ່ລະຫວ່າງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຍ່ິງຂ້ຶນ, ຊ່ຶງລະບົບດ່ັງກ່າວນ້ີຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໄປຄຽງຄູ່ກັບລະບົບທ່ີປະຕິບັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ສໍາລັບລະບົບອອກວີຊາອອນລາຍໄດ້ອອກແບບມີລັກສະນະງ່າຍດາຍ, ບ່ໍສັບສົນ, ສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້, ຊ່ຶງທຸກຄົນສາມາດສະເໜີຂໍວີຊາເຂົ້າ ສປປ ລາວທາງອອນລາຍໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ ທີ່ມີອິນເຕີເນັດ ແລະ ເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖ້າທຽບໃສ່ການໄປເອົາຢູ່ບັນດາສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່, ຫ້ອງການກົງສູນຂອງລາວທ່ີຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງເອົາຢູ່ກັບດ່ານສາກົນຕ່າງໆ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ 7 ດ່ານ ຄື: ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ຂົວມິດຕະພາບ 1, ຂົວມິດຕະພາບ 2, ຂົວມິດຕະພາບ 4, ສະໜາມບິນສາກົນຫລວງພະບາງ, ສະໜາມບິນສາກົນປາກເຊ ແລະ ດ່ານບໍ່ເຕັນ ເພື່ອເປັນດ່ານໃນການຮອງຮັບ ແລະ ບໍລິການສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ວີຊາອອນລາຍເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນຈະເລ່ີມໃຫ້ບໍລິການຢູ່ 2 ບ່ອນກ່ອນ ຄື: ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ແລະ ຂົວມິດຕະພາບ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ, ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນຜູ້ທີ່ໃຊ້ວີຊາອອນລາຍສາມາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້ໂດຍຜ່ານ 2 ດ່ານຕາມເວັບໄຊ www.laoevisa.gov.la, ຫລັງຈາກນ້ັນ, ໃນເວລາອັນໃກ້ນ້ີຈະຂະຫຍາຍລະບົບໄປສູ່ດ່ານອື່ນທ່ີຍັງເຫລືອຈົນກວ່າສໍາເລັດທັງໝົດ 7 ດ່ານ, ສ່ວນໄລຍະທີ 2 ຈະໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂໍອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານໃນການສືບຕ່ໍພັດທະນາຢູ່ດ່ານສາກົນອື່ນໃນຂອບເຂດທວ່ົປະເທດ, ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຕົວຈິງໃນອະນາຄົດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບອອກວີຊາອອນລາຍນີ້, ຈະເປັນສິ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນດ້ານຕ່າງໆລະຫວ່າງລັດຖະບານກໍຄື ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ກັບປະເທດຕ່າງໆທ່ີບ່ໍມີສັນຍາຍົກເວ້ັນວີຊາກັບ ສປປ ລາວໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. ໂອກາດດຽວກັນນ້ີ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ຍັງໄດ້ສະເໜີຂໍການຮ່ວມມືມາຍັງບັນດາທູຕານຸທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊ່ວຍນຳເອົາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການວີຊາອອນລາຍນີ້ ເຜີຍແຜ່ໄປຍັງປະຊາຊົນໃນປະເທດຂອງຕົນໄດ້ຮັບຊາບ, ພ້ອມເນ້ັນໃຫ້ບັນດາສ່ືມວນຊົນຊ່ວຍໂຄສະນາດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປສູ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.