ສ້າງ​ຕົວ​ແບບ​ຈຳລອງ​ທາງ​ດ້ານ​ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ ເພື່ອວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳ

(ຂປລ).  ປັດຈຸບັນ ອ່າງນ້ຳໃນ ສປປ ລາວ ມີ 62 ອ່າງ, ການສ້າງຕົວແບບຈຳລອງທາງດ້ານອຸທົກກະສາດ ເພື່ອວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ອ່າງທີ່ແທດເໝາະກັບແມ່ນ້ຳແຕ່ລະສາຍທັງເປັນການປະຢັດທຶນ, ເວລາ ແລະ  ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຫ້ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາໄດ້ພຽງພໍ. ຂະນະທີ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢູ່ປະເທດເຮົາ ໃຫ້ຍືນຍົງ.ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການສ້າງຕົວ ແບບຈຳລອງທາງດ້ານອຸທົກກະສາດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳໃນ ສປປ ລາວ” ໃນວັນທີ 14-15 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2014 ທີ່ ໂຮງແຮມ ໂກສໂມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີ ທ່ານນາງ ບົວເງິນ ອຸດົມຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດຄຳນວນປະລິມານນ້ຳ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບການບໍລິຫານ ນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີການນຳສະເໜີຮູບແບບຈຳລອງຂອງອ່າງໂຕ່ງ ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແມ່ນ້ຳແຕ່ລະສາຍ. ນອກ ຈາກນີ້ ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ສະພາບບັນຫາໂດຍລວມຂອງອ່າງແມ່ນ້ຳຈາກຕົວແທນຂອງແຕ່ລະອົງກອນ ເຊັ່ນ: ອ່າງນ້ຳງື່ມ, ອ່າງນ້ຳ ເທີນ-ນ້ຳກະດິງ, ອ່າງເຊບັ້ງໄຟ, ອ່າງເຊກອງ ແລະ ອ່າງນ້ຳອູ.

ທ່ານນາງ ບົວເງິນ ອຸດົມຈິດ ກ່າວວ່າ: ບາງບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແມ່ນ ຕິດພັນໂດຍກົງກັບລັກສະນະສະເພາະ ຂອງແມ່ນ້ຳເຂດຮ້ອນ ເຊັ່ນ: ໃນລະດູແລ້ງ ປະລິມານນ້ຳມີພຽງແຕ່ 10-20% ຂອງປະລິມານນ້ຳລວມໃນປີ, ຫ້ວຍນ້ຳຫລາຍສາຍບົກແຫ້ງ, ບາງປີຂາດຝົນເປັນເວລາຫລາຍມື້ຕິດຕໍ່ກັນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປູກຝັງ, ແຕ່ບາງປີມີນ້ຳຖ້ວມ ໂດຍສະເພາະ ໃນບາງ ເຂດທົ່ງພຽງທີ່ເປັນເຂດອູ່ເຂົ້າອູ່ປາຂອງປະເທດ. ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນເກີດຈາກສະພາບຂາດທຶນຮອນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບ ພະຍາກອນນ້ຳຍັງຂາດເຂີນ, ຂາດປະສົບການ ແລະ ຂາດພະນັກງານວິຊາການ ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຢູ່ໃນສະພາບຈຳກັດ.  

ປັດຈຸບັນ ເນື້ອທີ່ປູກຝັງ ທີ່ໄດ້ຮັບນ້ຳຊົນລະປະທານມີພຽງປະມານ 20%, ສ່ວນ 80% ຍັງໃຊ້ແບບທຳມະຊາດ ອາໄສນ້ຳຝົນເຂົ້າໃນການຜະລິດກະ ສິກຳ ແລະ ຄວາມສາມາດຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂອງປະເທດໄດ້ຮັບການພັດທະນາພຽງແຕ່ ປະມານ 2,3% ເທົ່ານັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຜົນ ຊັບ ພະຍາກອນນ້ຳ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂາດຄວາມແນ່ນອນ. 

ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສາຍນ້ຳ, ຍອດນ້ຳ ແລະ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.