ລັດ ຄວນເລັ່ງປະຕິບັດມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ

ສິນຄ້າທ່ີນໍາເຂົ້າມາ ສປປລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ມີສິນຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງສາມາດຜະລິດຢູ່ ພາຍໃນໄດ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງທາງດ້ານລາຄາ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາເຂົ້າ ເມື່ອມີການນຳ ເຂົ້າແນ່ນອນຕ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ.

 

ເຊິ່ງສິນຄ້າທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດພືດ ຜັກ, ຊີ້ນ,ໝາກ ໄມ້, ຜະລິດຕະພັນ ສັດ (ງົວ, ໝູ, ໄກ່, ປາ, ໄຂ່, ໄກ່...), ອາຫານ, ນໍ້າດື່ມ, ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ (ເຫລັກ, ຊີມັງ,ຢາສູບ) ແລະ ອື່ນໆ. ຕໍ່ບັນຫານີ້, ລັດຄວນເລັ່ງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດບັນ ດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ມີແລ້ວເຂັ້ມງວດເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການຜະລິດພາຍໃນ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ສິນຄ້າພາຍໃນ.
ໃນຜ່ານມາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າກໍໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ: ດໍາລັດວ່າ ດ້ວຍການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນການອອກ ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນ ຄ້າ, ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ຫລື ສົ່ງອອກ ແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າເກືອດຫ້າມນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ນອກນີ້, ຂະແໜງການອື່ນໆ ກໍມີນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກເພື່ອຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວເຊ່ັນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍອາຫານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການ ກັກກັນພືດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານແລະອື່ນໆ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ, ຈຶ່ງເກີດມີປະກົດການ ນໍາເຂົ້າສິນ ຄ້າຂອງບຸກຄົນໂດຍການດໍາເນີນແຈ້ງພາສີນໍາເຂົ້າຢູ່ກັບດ່ານ, ມີການລັກລອບຕາມດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າ ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈໍາ ຫລື ລັກລອບມານຳສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນເພື່ອມາຮັບ ໃຊ້ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນ ສາເຫດໃຫ້ລາຄາຂາຍສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເຮົາໄດ້.
ຕ່ໍບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆປະຈໍາດ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມາດຕະການກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າພົບ ເຫັນສິນ ຄ້າໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແມ່ນໃຫ້ປະຕິເສດການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງກັບຄືນ ຫລື ທໍາລາຍ ແລະ ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ລະເລີຍຕໍ່ການປະຕິບັດ ຕ້ອງປະຕິບັດວິໄນຕາມລະບຽບການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງເຂັ້ມງວດກວດກາການຕິດສະຫລາກສິນຄ້າເປັນ ພາສາລາວທັງທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຂາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານ ພາສີ-ອາກອນບໍ່ໃຫ້ລັກລອບມາ ຂາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ ຖ້າພົບເຫັນແມ່ນຕ້ອງນໍາໃຊ້ມາດຕະການເຂັ້ມງວດ. ນອກນີ້ ພາກລັດຕ້ອງປັບປຸງຂັ້ນຕອນການບໍລິການ ອອກອະນຸມັດໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນການອະນຸມັດແຜນ ນໍາເຂົ້າປະຈໍາປີ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງງານ ປະຈໍາປີ, ການວິໄຈຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການຜະລິດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆໃຫ້ໄວຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງ ບັນດາມາດຕະການທີ່ກ່າວມານີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈະສົ່ງຜົນດີໃຫ້ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດໄດ້, ພ້ອມທັງ ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ພາກລັດ, ຜູ້ຜະພາບປະກອບລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ອີກ ດ້ວຍ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ)