ສສຊ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍເອກະສານສະບັບສ້າງໃໝ່

ຂປລ. ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທ່ືອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ xIII ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2019, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຂ້ຶນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານສະບັບສ້າງໃໝ່ ໂດຍໄດ້ສະເໜີເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເນ່ືອງຈາກວ່າປັດຈຸບັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານເຫັນວ່າຍັງບ່ໍທັນຄົບຖ້ວນ,

ບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງສັງຄົມເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີດຳລັດວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການກໍຕາມແຕ່ບ່ໍທັນກວມລວມເອກະສານທ່ົວໄປ,ບ່ໍທັນໄດ້ກຳນົດເອກະສານທັງໝົດທ່ີສ້າງຂ້ຶນລວມທັງເອກະສານປະຫວັດສາດຂອງຊາດ. ທັງນີ້, ແນໃສ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງແລະ ສຳເນົາເອກະສານໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບ ແລະ ເປັນລະບົບເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານປະກອບ ມີ 10 ພາກ, 16 ໝວດ,100 ມາດຕາ, ຖ້າຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນ້ີ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວຈະເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເອກະສານໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ສາ້ງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນແຕ່ລະຂ້ັນແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່າົ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ສາມາດຄມຸ້ ຄອງເອກະສານທມ່ີ ຄີ ນຸຄ່າຂອງຊາດຢ່າງເປັນລະບົບ, ສາມາດທ້ອນໂຮມເອກະສານທ່ີມີຄຸນຄ່າຂອງຊາດ ເພື່ອເຂົ້າມາປົກປັກຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕອບສະໜອງຂ້ໍມູນເອກະສານໃຫ້ແກ່ການຄ້ົນຄວ້າຂອງສັງຄົມຢ່າງທັນເວລາ.ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານໂຄງສາ້ງ ແລະ ເນື້ອໃນ, ແຕ່ຍັງມີສສຊ ບາງທ່ານສະເໜີໃຫ້ຕັດ,ຕ່ືມບາງຄຳສັບທ່ີເຫັນວ່າຍັງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ຮັດກຸມ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງເທົ່າທີ່ຄວນ.ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານປະກອບ ມີ 10 ພາກ, 16 ໝວດ, 100 ມາດຕາ ສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ, ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງແລະ ສຳເນົາເອກະສານໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບ, ເປັນລະບົບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາງ ແສງສຸວັນ ຊຸຍພະສິດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນມາດຕາ 62 ການປົກປັກຮັກສາເອກະສານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງຂ້ັນສູງກາງ ແລະທ້ອງຖ່ິນສ້າງຫ້ອງສຳເນົາເອກະສານ ຫືລສະຖານທີ່ປົກປັກຮັກສາເອກະສານໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກທ່ີທັນສະໄໝເພ່ືອປົກປັກຮັກສາເອກະສານໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ງ່າຍຕ່ໍການຄ້ົນຫາ ແລະ ອ່ືນໆ,ພອ້ມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາ ສສຊ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 2 ວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ມາດຕາ8 ລັກສະນະເອກະສານ, ມາດຕາ9 ເອກະສານທົ່ວໄປ, ມາດຕາ 10ເອກະສານປະຫວັດສາດ, ເຊິ່ງ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບເບິ່ງຄືນ ແລະ ອະທິບາຍຄຳສັບໃຫ້ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກ່ົາແນໃສ່ໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍດ່ັງກ່າວ, ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ສົມບູນ,ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງກົງມາ ແລະດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງແລ້ວໃນຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນນີ້ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫລາຍ.