ສະພາ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນານີ້ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມຊຶ່ງມີບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: ກົດ ຫມາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ປັບປຸງມາໄດ້ 5 ຄັ້ງແລ້ວຄື: ປີ 2001, 2002, 2005, 2011 ແລະ ປີ 2015. ຊຶ່ງເປັນສະບັບທີ່ ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 12 ພາກ, 11 ຫມວດ ແລະ 100 ມາດຕາ, ຊຶ່ງໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍ ອາກອນ ເປັນຕົ້ນ ອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນກໍາໄລ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນມອບເຫມົາ, ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ໄດ້ແຍກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມມາເປັນກົດຫມາຍສະເພາະໃນປີ 2006 ແລະ ປັບປຸງ 2 ຄັ້ງໃນປີ 2014 ແລະ 2018. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ແຫ່ງລັດສາມາດລະດົມແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສະຫນອງດ້ານທຶນຮອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກົດຫມາຍສະບັບປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ໄດ້ກວມເອົາການຫັນເປັນທັນສະໄຫມຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ບໍ່ທັນກໍານົດລະອຽດເຖິງລະບຽບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສໍາລັບວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບົບບຸກຄົນ, ລະບົບ ການແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງ, ການກວດອາກອນຫຼັງແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງຂະແຫນງສ່ວຍສາອາກອນກໍຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ກໍານົດລະອຽດ. ສະນັ້ນ, ການປັບປຸງສ້າງຮ່າງກົດຫມາຍແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທັງປະຕິບັດຕາມທິດຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິ ຮູບການເງິນແຫ່ງລັດ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ,ກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ອີງຕາມບົດຮຽນຂອງການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນມີນິຕິກໍາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຫຼັກການຂອງສາກົນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກົດຫມາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັດຈຸບັນ. ໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນປະກອບດ້ວຍ 12 ພາກ, 13 ຫມວດ ແລະ 93 ມາດຕາຖ້າ ຫາກວ່າຮ່າງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້, ຈະມີນິຕິກໍາທີ່ເປັນບ່ອນອີງຫນັກແຫນ້ນຕື່ມໃນການຄຸ້ມຄອງແລະ ປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ, ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດຫມາຍ, ຫັນວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາ ອາກອນສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ທັນສະໄຫມໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ວ່ອງໄວ.ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວ ວ່າ: ກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ເປັນເຄື່ອງມືຂອງລັດເພື່ອດັດສົມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດທຸລະກິດໃນລາວໃຫ້ມີ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີຄວາມ ສະເຫມີພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃຫ້ບັນດາ ສສຊ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດຫມາຍຢ່າງກົງໄປກົງມາເພື່ອໃຫ້ບາງພາກ, ຫມວດ, ມາດຕາ, ມີເນື້ອໃນລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕາ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 26, 28, 30,31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,40, 46, 47, 59, 60, 61,ໂດຍສະເພາະທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃສ່ພາກທີ VI ການຈັດຕັ້ງສ່ວຍສາອາກອນ, ຫມວດທີ 2 ສິດ-ຫນ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ ຫນ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນລາຍໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ເຮັດນອກເຫນືອກົດຫມາຍຫມາຍຄວາມວ່າສິ່ງໃດກົດຫມາຍກໍານົດໄວ້ໃຫ້ເຮັດຕາມນັ້ນ ສິ່ງໃດກົດຫມາຍບໍ່ໄດ້ກໍານົດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດ,ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພະນັກງານປະຕິບັດຖ້າພະນັກງານຜູ້ໃດສວຍໃຊ້ຊ່ອງວ່າງເພື່ອ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດວິໄນຕາມສະຖານຫນັກຫຼືເບົາ. ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບຟັງການເຈາະຈິ້ມຈາກທ່ານປະທານກອງປະ ຊຸມ, ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດຫມາຍຢ່າງກົງໄປກົງມາດ້ວຍຄວາມສ້າງສັນ ແລະ ເປັນເອກະ ພາບກັນພ້ອມທັງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ)