ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຫລາຍກວ່າ 5 ພັນຄົນຈະໄດ້ຮັບການຢອດ ແລະສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂປລີໂອ.

ຂປລ. ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຈຳນວນ 5.250 ຄົນ ຢູ່ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຈະໄດ້ຮັບການຢອດຢາ ແລະ ສັກຢາ ປ້ອງກັນໂປລີໂອ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສັກຢາ ກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ອົງການຢູນີເຊັບ ແລະ ອົງການອານາໄມໂລກ.

ໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2018 ທິມງານ ສັກຢາກັນພະຍາດ ເມືອງປາກກະດິງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັກຢາ ແລະ ຢອດຢາ ຢູ່ບ້ານທົ່ງນາມີ ເມືອງ ປາກກະດິງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ເຊິ່ງເປັນການປຸກລະດົມວຽກງານ ການປ້ອງກັນໂປລິໂອ, ວັກແຊງແມ່ນຖືກສົ່ງໄປທຸກໆ ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ແຂວງ, ໂຮງຮຽນອານຸບານ, ຕະຫລາດ ແລະ ສະຖານີລົດເມ.
ທ່ານ ສີກັນໄທ ສຸກດາວົງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ປາກກະດິງ ກ່າວວ່າ: ທາງສາທາລະນະສຸກເມືອງ ໄດ້ມີການໂຄສະນາ ບໍລິການຊຸມຊົນ ລວມທັງການລົງຢ້ຽມຢາມ ແຕ່ລະຄອບຄົວ ເພື່ອຊອກຮູ້ ແລະ ໃຫ້ວັກແຊງແກ່ເດັກ ໃນເຂດທີ່ຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ນາ ແລະ ສວນທີ່ປະຊາຊົນ ເຮັດວຽກເປັນປະຈຳ, ແຕ່ກ່ອນການສັກຢາກັນພະຍາດ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການລະດົມປະຊາຊົນ ເພາະສ່ວນຫລາຍ ເປັນຄົນຊົນເຜົ່າ ເຮັດໃຫ້ ການສື່ສານ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ, ຍ້ອນມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ມີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການສັກຢາ ແລະ ມີການປຸກລະດົມ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນ.
ບ້ານທົ່ງນາມີ, ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 8.310 ຄົນ, ຍິງ 4.202 ຄົນ, ເຜົ່າມົ້ງກວມເອົາ 70%, ອາຊີບຫລັກແມ່ນເຮັດໄຮ່ ແລະ ນາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ມີນາ 2018 ເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມ ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ ຂັ້ນແຂວງໄລຍະ 10 ວັນໃນ 13 ແຂວງ ແລະ 90 ເມືອງ, ແນ່ໃສ່ໃຫ້ກວມເອົາເດັກອາຍຸ 0 ຫາ 5 ປີ ຈຳນວນ 460.000 ຄົນ. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແມ່ນແຂວງທີ່ໄດ້ພົບ ກໍລະນີລະບາດຂອງໂປລິໂອ ໃນ ປີ 2016.