ສຈ. ດຣ. ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 2011-ປະຈູບັນ
ປະຫວັດ: 


   

 

 ທ່ານ ໝູນແກ້ວ ອໍລະບູນ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 2005-2011
ປະຫວັດ: 

   

 

ທ່ານ ພັນດວງຈິດ ວົງສາ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 2001-2005
ປະຫວັດ: 

   

 

ທ່ານ ສີເຫລືອ ບຸນຄໍ້າ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 1999-2001
ປະຫວັດ: 

   


ທ່ານ ໂອສະກັນ ທຳມະເທວາ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 1993-1998

ປະຫວັດ:

   

 ທ່ານ ໝູນແກ້ວ ອໍລະບູນ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 1991-1992
ປະຫວັດ: ປັດຈຸບັນ ບຳນານ

 

   

 ທ່ານ ສອນ ຄຳວານວົງສາ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 1989-1990
ປະຫວັດ: 

 

  ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 1983-1988
ປະຫວັດ: ປັດຈຸບັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

   

 

ທ່ານ ສີສະນະ ສີສານ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ: 1975-1982
ປະຫວັດ: